European Ploughing Association        B.O.P. Belgisch oldtimer ploegen,

Officiële regels voor oldtimer wentelploegen        

(versie oct.2015) Europese Norm 

 

1 Trekker

   Het trekkermodel moet in productie geweest zijn voor 31 december 1959          

2 Ploeg

 -  Wentelploegen in productie voor 31 december 1959

ploeglichaam en risters zoals destijds bij de productie ontworpen.

 -  Voorscharen,schijfkouters en 1-delige rister verlengstukken zijn toegelaten.

 -  Hulpmiddelen die de geploegde sneden kunnen beïnvloeden zijn

    NIET toegelaten.

 -  Hydraulische uitrustingen zijn niet toegelaten.(topstangen…enz.)

 -  Het ploeglichaam mag op en neer verstelbaar zijn doch mag niet uit  ploegpositie geplaatst worden.

3 Tijdsgebruik

 - openingsvoor 20 minuten. (2 strafpunten per minuut over-tijd )

 -  40 minuten jurering openingsvoor.(ondertussen mag de merkstreep voor de geer getrokken worden.

 -  4 uur om het perceel af te werken,10 strafpunten per minuut over-tijd.

 -  15 minuten extra indien er een “cast-off” moet getrokken worden.

4 Opening

Wordt uitgereden met het achterste ploeglichaam naar rechts,naar het buurperceel met hoger nummer uitgeploegd. Slechts 1 voor zichtbaar

   Men mag 3 richtpalen gebruiken

   1 persoon (die voor de trekker loopt) mag hierbij helpen.

5 Aanstorting

    Wordt naar links uitgeploegd,naar het buurperceel met lager nummer.

    De “kroon” bestaat uit 8 of 9 voren.

6 Ploegdiepte

   Tussen 16 en 20 cm.

   Afwijking van 2 cm naar boven en beneden is toegestaan.

    De gewenste diepte moet bereikt zijn na 4 gangen.

7 Geer.

Bij het ploegen van de geer wordt er steeds op de derde wendakker      gedraaid. Meer dan één tractor- en ploeglengte achteruitrijden is niet toegestaan.

8 Derde wendakker

   Bij de aanstorting op de geer moet de eerste voor recht,strak en zichtbaar zijn.

   Zo weinig mogelijk oneffenheden bevatten en alle grond afgesneden zijn.  

Derde wendakker :16 voren + 1.50 m(niet geploegd) breed   

9 Eindvoor

   De eindvoor moet recht zijn en evenwijdig met de beginvoor van de buurman.

   Zij moet parallel op 1.50 m van de beginvoor van de buurman liggen.

   (beginvoor buurman = rechte tussen de perceelnummers van diens perceel)

10 Algemeen

   Platwalsen van voren of merkstrepen is niet toegestaan

   Leegrijden is niet toegestaan

   Geploegde sneden aanraken is verboden

   Gebruik van GPS,laser of andere elektronische toestanden is taboe.

   Enkel de deelnemer mag zijn perceel opkuisen (stenen ,stro….)

   De bewijslast van de ouderdom van trekker en/of ploeg ligt bij de deelnemer

   Elke discussie of twist met mededeelnemers of juryleden kan bestraft worden 

    (20 strafpunten)                     

11 Veiligheid

   Passagiers worden niet toegelaten

12  Strafpunten

    Platwalsen  aanraken geploegde sneden          5 punten

    Diepteafwijking                                                  2 punten per cm

    Leeg rijden                                                       10 punten

    Tijdsoverschrijding                                             2 punten per minuut (openingsvoor)

                                                                              10 punten per minuut (totaaltijd)

    Afwijking van 1.50 m    0-5 cm                          0 punten

                                           5 – 10 cm                  10 punten

                                           10 – 15 cm                15 punten

                                           Meer                          20 punten

    Meer of minder dan 16 voren op de derde wendakker : 5 punten/voor

                            

13 Puntentoekenning

    Openingsvoor recht,gelijkmatig ,volledig afgesneden,proper …               20 punten

    Aanstorting eerste voor netjes ingelegd,eenvormig,gelijkmatig                20 punten

    De Voren recht,proper,goede diepte,horizontale bodem…                       20 punten

    Geploegde sneden goed aansluiting geen putten                                     20 punten

    Voren eenvormig in hoogte en breedte                                                      20 punten

    Bedekking groen en stoppels                                                                     20 punten

    Aanstorting op geer recht,zichtbaar,geen oneffenheden                           20 punten                                  

    eindvoor vlak proper recht en op exact 1.5 m van buur                            20 punten

    In en uitzetten                                                                                           20 punten

    Rechtheid ,strakheid (in alle onderdelen) *                                               20 punten  

    Algemene indruk van het gehele ploegwerk                                              20 punten

                                                                                          Totaal                220 punten

 *De rechtheid en strakheid wordt 5 maal beoordeeld.(opening,aanstorting

De voren,aanstorting op de geer,eindvoor) telkens op 20 punten en de som van al deze quoteringen wordt gedeeld door 5.

   

Het is de jury toegestaan ,gelet op de ervaring van de deelnemers, bepaalde artikels of  (straf)punten aan te passen.

Indien zo,moet dat wel voor de wedstrijd ,tijdens de briefing ,duidelijk gesteld worden.

Perceelafmetingen :

Geerploegen : 75 m lang   voor 1 scharen : 12m en 17 m breed

                                            .voor 2 scharen : 16 m en 22 m breed

********************************************************************************************************************************

Officiële regels voor oldtimer rondgaand ploegen ( versie maart 2015)

1 Trekker

   De trekkers moeten in productie geweest zijn voor 31 december 1959 ,classics        

   voor 1970

2   Ploeg

 -  alle getrokken ploegen zijn toegelaten

 -  gedragen ploegen moeten in productie geweest zijn voor 31 dec 1959

 -  ploeglichaam zoals destijds bij de productie ontworpen.

 -  Voorscharen,schijfkouters en 1-delige risterverlengstukken zijn toegelaten.

 -  Hulpmiddelen die de geploegde sneden kunnen beïnvloeden zijn

    NIET toegelaten.

 -  Hydraulische uitrustingen zijn niet toegelaten.(topstangen…enz.)

 -  Het ploeglichaam mag op en neer verstelbaar zijn doch mag niet uit   ploegpositie geplaatst worden.

3 Tijdsgebruik

 - openingsvoor 20 minuten. (2 strafpunten per minuut over-tijd)

 -  40 minuten jurering van de openingsvoor

 - na beoordeling openingsvoor nog  4 uur voor afwerking perceel.

    (10 strafpunten per minuut over-tijd)

4 Opening

   Dubbele opening ,alles volledig afgesneden.

   Deze kan gereden worden als volledig zuivere of als dubbele opening met een .  losse reep grond.

   De uitgeploegde grond mag NIET platgereden worden.

   Er mogen 3 richtpaaltjes gebruikt worden.

   1 persoon (die voor de trekker loopt)mag daarbij helpen.

5 Aanstorting

   Bestaat uit 11 of 12 voren (kroon)

   Hierna wordt er verder geploegd bij de buurman “hoger nummer”

6 Ploegdiepte

   De gewenste ploegdiepte wordt tijdens de briefing bekendgemaakt.

   Afwijking van 2 cm naar boven en beneden is toegestaan.

    De gewenste diepte moet bereikt zijn na 2 omgangen.en aangehouden worden  tot aan de laatste 8 voren.

7.Aansluiten bij de buurman

.  na de aanstorting en kroon wordt er verder geploegd bij het veldje van de buurman met hoger nummer.De eerste 2 gangen bij de buurman worden niet in de beoordeling opgenomen.

8  Eindvoor

   De eindvoor moet naar die zijde van het geploegde perceel worden gekeerd waar de aanstorting ligt.Slechts 1     trekker en/of ploegwielspoor toegestaan.

9 Algemeen

   Platwalsen van voren of merkstrepen is niet toegestaan

   Leegrijden is niet toegestaan tenzij 1 x voor het ploegen van de eindvoor (naar openingsvoor toe geploegd)

   Geploegde sneden aanraken is verboden

   Gebruik van GPS,laser of andere elektronische toestanden is taboe.

   Dubbellucht is NIET toegelaten.

   Enkel de deelnemer mag zijn perceel opkuisen (stenen ,stro….)

   De bewijslast van de ouderdom van trekker en/of ploeg ligt bij de deelnemer

   Elke discussie of twist met mededeelnemers of juryleden kan bestraft worden 

    (20 strafpunten)                     

 

10 Veiligheid

   Passagiers worden niet toegelaten

11 Strafpunten

    Platwalsen  aanraken geploegde sneden   20 punten

    Diepteafwijking    20 punten per cm

    Laatste snede verkeerde richting  20 punten

    Tijdsoverschrijding  10 punten per minuut

    Meer dan 1 trekker en/of ploegwielspoor bij de eindvoor 20 punten.

    Veiligheidsovertredingen … diskwalificatie

12 Puntentoekenning

    Openingsvoor recht,gelijkmatig ,volledig afgesneden,proper…               20 punten

    Aanstorting,eenvormig,gelijkmatig ,vlakheid  (11 of 12 voren)                 20 punten  

     Zaadbed,groen en stoppels ondergeploegd,                                           20 punten

     Geen oneffenheden  vast ploegwerk                                                       20 punten 

     Eenvormige voren,geen tweelingen,goede aftekening                            20 punten

     Eindvoor gelijkvormig en ondiep                                                              20 punten

     In- en uitzetten proper regelmatig                                                            20 punten

     Rechtheid  strakheid 4 x beoordeeld

(opening,aanstorting, eenvormige voren,eindvoor)                                      20 punten

     Algemeen uitzicht                                                                                    20 punten

                                                                                        Totaal                  180 punten

   

Het is de jury toegestaan ,gelet op de ervaring van de deelnemers, bepaalde artikels of  (straf)punten aan te passen.

Indien zo,moet dat wel voor de wedstrijd ,tijdens de briefing ,duidelijk gesteld worden.  

Perceelafmetingen:

75 m lang, 14 m breed  (maximaal 100 m en 16 m, minimaal 60 m en 12 m    Steeds dwars over de spuitsporen, niet op de wendakkers.)

Wendakker 10 m voor gedragen,15 m voor getrokken ploegen.

                                                                                                                                                                

parallel ploegen voor 2 scharen

Deze discipline is open voor 2 scharige wentelploegen zonder hydraulisch systeem met zowel oldtimer als classic tractoren.

Er wordt geploegd op een parallel perceel... dus geen Geer!

De opening bestaat uit een dubbele opening ,net zoals bij het rondgaand ploegen.

Na de aanstorting en de "kroon" die bestaat uit 8 voren  wordt er verder geploegd in de voor van de buurman  om zo te eindigen langs de eigen opening.

De puntentoekenning is identiek met deze van het rondgaand ploegen.

Misschien wat onduidelijk... maar het is eenvoudiger dan het lijkt